ABLOY
   
Etusivu
Ominaisuudet
Mallisto
Saranan valinta
Toimitus
 
Tekniset toimitusehdot
Jälleenmyyjät
Yhteystiedot

 

NTLB 02

TEKNISET TOIMITUSEHDOT - LUKOT JA RAKENNUSHELAT

Pohjoismaisen lukko- ja helakomitean jäsenten, (Dansk Industri, Tanska, Jernvarebransjens Leverandørforening, Norja, Teknikföretagen, Ruotsi ja Teknologiateollisuus ry:n, Suomi) lukko- ja helavalmistajien vuonna 2003 hyväksymät tekniset toimitusehdot.

Soveltaminen

1.

Näitä teknisiä toimitusehtoja sovelletaan, mikäli sopijapuolet kirjallisesti tai muulla tavalla ovat sopineet niiden soveltamisesta eikä niitä sopijapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella ole muutettu. Lisäksi sovelletaan Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sisäisissä ja niiden välisissä toimituksissa käytettäviksi tarkoitettuja koneiden, mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimitusten yleisiä sopimusehtoja NL 01.

Standardit ja luettelot

2.

Ellei muuta ole sovittu, toimitetaan lukot ja helat valmistusmaassa voimassa olevien standardien mukaisina. Vahvistetun standardin puuttuessa tapahtuu toimitus toimittajan sopimuksen tekohetkellä voimassa olevien tavaraluetteloiden ja/tai hänen yleisesti käyttämiensä laatunormien mukaisena.

Helapinta

3.

Helapinnalla tarkoitetaan asennuksen jälkeen näkyvissä olevaa pintaa.

Lukitusjärjestelmä

4.

Lukitusjärjestelmässä määritellään kunkin lukon toiminta ja paikka selvittämällä jokaisen lukon sijoitus järjestelmässä sekä kunkin lukon avaimet. Jokainen lukkokaavio on varustettava koodimerkinnällä. Lukitusjärjestelmä laaditaan, mikäli se on teknisesti mahdollista, ostajan toivomuksen ja hyväksymän lukkokaavion mukaisesti.

5.

Lukot, sylinterit ja/tai avaimet toimitetaan lukitusjärjestelmämerkinnällä ja kaavionmukaisella lukko- ja avainnumerolla varustettuna.

6.

Lukkokaavion omistusoikeus säilyy toimittajalla. Ellei muuta ole sovittu, on toimittaja velvollinen säilyttämään hyväksytyn lukkokaavion 10 vuotta toimituksen jälkeen.

Lisäavainten ja -osien toimitukset

7.

Tehtaan valmistamien ja markkinoimien lisäavainten ja -sylintereiden toimittaminen edellyttää tehtaan valtuutusta ja valvontaa.

Virhevastuu

8.

Toimittaja sitoutuu kohtien 9-10 sekä NL 01:n virhevastuuta koskevien määräysten lisäksi korjaamaan kaikki konstruktiossa, aineessa tai valmistuksessa ilmenneistä virheistä aiheutuvat viat.

9.

Muutoksena NL 01:n kohtien 23 ja 33 määräyksiin, vastaa toimittaja ainoastaan virheistä, jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa lukon tai heloituksen käyttöönotosta, kuitenkin enintään kolmen vuoden kuluessa toimituspäivästä.

10.

Sen lisäksi mitä NL 01:n kohdassa 22 on määrätty, ei toimittaja vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin alkuperäisosien käytöstä tai siitä, että ostaja on tehnyt muutoksia alkuperäisosaan. Osilla tarkoitetaan tässä yhteydessä myös avainaihiota.

Varaosien toimitus

11.

Ellei muuta ole sovittu, on toimittaja velvollinen pitämään varastossa lukkojen ja helojen varaosia vähintään viiden vuoden ajan alkuperäisestä toimituspäivästä laskettuna. Varaosien –toimitus tapahtuu toimitushetkellä voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

 

 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013